Yhteystiedot

KYYRY
PL 3805
00099 Helsingin kaupunki

kyyryry@gmail.com

Puhelin koulun kansliaan: 09 310 84426

Puhelin opettajainhuoneeseen: 09 310 84424

 

Pankkitili: IBAN FI85 1255 5000 1401 28.

Käytä maksaessasi aina viitenumeroa

  • Lahjoitukset    202002
  • T-paidat          202015
  • Kassit             202028
  • Korut              202031
  • Muut tuotteet  202044

 

Jäsenvastaava: Pia Wright
kyyryjasenvastaava@gmail.com

 

 

TIETOSUOJASELOSTE – Kallion Yhteiskoulun Ystävät ry:n Jäsenrekisteri

 

1. Rekisterinpitäjä

Kallion Yhteiskoulun Ystävät ry (”Yhdistys”)

PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki

kyyryry@gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Jäsenvastaava

kyyryjasenvastaava@gmail.com

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien ja sen luottamushenkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta henkilötietojärjestelmässä. Käyttötarkoitus pitää sisällään yhteydenpidon jäseniin, tiedottamisen Yhdistyksen toiminnasta ja jäsenien aktivoinnin Kallion lukion toiminnan tukemiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä oikeutettuun etuun huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi, kotipaikka ja sähköpostiosoite;
  • Rekisteröiden puhelinnumero, mikäli rekisteröity katsoo tarpeelliseksi antaa sen;
  • Rekisteröidyn jäseneksi hyväksymispäivä;
  • Rekisteröidyn lupa liittää hänet aktiivilistalle, jolle lähetetään pyyntöjä avusta Yhdistyksen toiminnan järjestämisessä;
  • Jäseniksi liityttäessä kysytään jäsenyyden peruste (Kallion lukion henkilökunta, opiskelijan huoltaja, entinen opiskelija tai muu koulun ystävä). Tämän perusteella hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Tieto poistetaan jäseneksi hyväksymisen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään.

7. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen henkilötieto-järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille.

Yhdistys käyttää digitaalista jäsenrekisteripalvelua (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja siirretään palveluntarjoajalle (Avoine Oy, joka on osa Vitec Software Group AB:tä). Palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys ei tarkoituksellisesti siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta digitaalisen jäsenrekisteripalvelun palveluntarjoaja voi siirtää palvelun toteuttamista varten henkilötietoja Euroopan unionin tai  Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietosuojalainsäädännön nimenomaisten siirtoperusteiden mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Yhdistys säilyttää henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset vaativat.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Rekisteröity voi itse tarkistaa Yhdistysavaimen Rekisteriin tallennetut tiedot ja muuttaa niitä. Rekisteröidyllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus.

Rekisteröidyllä on oikeus erota Yhdistyksen jäsenyydestä ja vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainittuihin oikeuksiin liittyvät pyynnöt tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Yhdistys ei käytä Rekisteröityjen henkilötietoja suoramarkkinointiin.

12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.2.2020.

  

 

 

 

Ota yhteyttä